PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens

Museum Paul Tetar van Elven

Koornmarkt 67

2611 EC Delft

Telefoonnummer: 015-2124206

Website: www.tetar.nl

Achtergrond: privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywet is geldig binnen de Europese Unie en bevat onder andere richtlijnen over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Museum Paul Tetar van Elven, gevestigd aan de Koornmarkt 67, 2611 EC te Delft, werkt met persoonsgegevens en is daarom verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking ervan. Wij vinden het belangrijk om u duidelijk hierover te informeren. In deze verklaring beantwoorden wij de belangrijkste vragen over het gebruik van persoonsgegevens door het museum.

Over welke persoonsgegevens beschikt Museum Paul Tetar van Elven?

Het museum beschikt over persoonsgegevens van mensen met wie het museum (in)direct een relatie heeft of gaat krijgen. Kortom, gegevens van derden die van onze diensten gebruikmaken en die deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebben. Een overzicht:

Vrienden en schenkers t.b.v. het ontvangen van uitnodigingen, jaarverslagen, bedank- en nieuwsbrieven (adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen).

Bezoekers die zich aanmelden voor activiteiten, die niet onder regulier museumbezoek vallen t.b.v. het versturen van toegangskaarten, betalingsbevestigingen en overige activiteitgerelateerde informatie (adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen).

Websitebezoekers t.b.v. analyse van samengevoegde gegevens voor statistieken en het optimaliseren van de website (browser en type apparaat).

Externe partijen met wie het museum een zakelijke overeenkomst is aangegaan of dat op korte termijn van plan is, bijv. bruikleengevers en -nemers, leveranciers en huurders van de locatie (adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen).

Hoe gaat Museum Paul Tetar van Elven om met bijzondere persoonsgegevens (over strafrechtelijk verleden, leeftijd, gezondheid, etniciteit, ras etc.)?

Museum Paul Tetar van Elven vraagt niet om bijzondere persoonsgegevens en slaat deze niet op.

Hoe verwerkt Museum Paul Tetar van Elven persoonsgegevens?

Bij Museum Paul Tetar van Elven ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer bij de directeur/conservator. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard conform de wettelijk bepaalde voorschriften en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die daar uit hoofde van hun functie toegang tot dienen te hebben en worden niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met externe partijen. De gegevens worden evenmin langer bewaard dan strikt noodzakelijk is:

  • Gegevens over een betaling en/of reservering moeten 7 jaar bewaard worden.
  • Een e-mailadres voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven bewaren wij totdat u zichzelf uitschrijft en zo te kennen geeft dat u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen.

Museum Paul Tetar van Elven voelt zich verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

OPT-OUT

U kunt u te allen tijde schriftelijk bij ons afmelden voor het ontvangen van berichten. Indien u niet langer prijs stelt op informatie over het museum of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, dan zullen wij deze direct verwijderen.

Cookies

Museum Paul Tetar van Elven maakt gebruik van analytische en functionele cookies (voor het beheer van webstatistieken en social media), die geen inbreuk maken op uw privacy en die uitsluitend erop gericht zijn om onze website te optimaliseren. De cookies bewaren geen persoonsgegevens. Via uw browser kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Paul Tetar van Elven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Museum Paul Tetar van Elven wil u er ook op attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Museum Paul Tetar van Elven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt de privacyverklaring raadplegen via www.tetar.nl.

Datum laatste wijziging: 29 september 2018